top of page
TK Arabuluculuk Merkezi_edited.jpg

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, bir çatışmanın tarafları arasında anlaşmazlıkların mahkeme dışında giderilmesi için tarafsız bir üçüncü kişinin yardımını içeren, Türk Usul Hukuku'nun parçası bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Sonucu itibariyle mahkeme yargısı gibi bir sonuç alınabilmesine rağmen bir yargılama değil, destekli bir müzakeredir. Mahkemeler dışında gerçekleşen bir süreç olarak kabul edilir ve taraflara daha az maliyetli, daha hızlı ve daha esnek bir uzlaşma çözümü sunar.  

TK Arabuluculuk Merkezi

Dava Şartı Arabuluculuk (Zorunlu Arabuluculuk) nedir?

Kural olarak gönüllülük esasına dayanan (iradi) Arabuluculuk, Türk Hukuku'nda bazı alanlar için dava şartı konumundadır. Kanunun düzenlediği ilgili alanlarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur.

Dava şartı olan bu alanlarda arabulucuya başvurmadan dava açılması, davanın usulden red edileceği anlamına gelir. Bununla beraber, başvurulan bir arabuluculuğa karşı taraf olarak katılmamanın da ciddi ekonomik sonuçları mevcuttur:

 

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.

 

Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda ise tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

TK.png

Hangi alanlarda Dava Şartı Arabuluculuk vardır?

İş, Ticaret, Tüketici Hukuku gibi bazı genel alanlarda ve bu alanlardaki mevzuatın kapsamına giren Kira Hukuku, Sigorta Hukuku, Sağlık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyeti Hukuku gibi bazı özel alanlar için Arabuluculuk, dava şartıdır. 

İŞ
HUKUKU

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, 1/1/2018 tarihi itibariyle, dava şartı haline getirilmiştir.  

TİCARET
HUKUKU

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü hakkında Kanunun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.   

TÜKETİCİ
HUKUKU

7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 73/A maddesi olarak eklenen hüküm ile tüketici mahkemelerine açılacak olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda arabuluculuğu dava şartı haline getirilmiştir.   ​

GAYRİMENKUL
HUKUKU

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun ile kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda arabuluculuk dava şartı haline getirilmiştir.

TK.jpg

Arabulucu kimdir?

Çeşitli sistematik iletişim ve müzakere tekniklerini uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını, aralarında iletişim sürecinin kurulmasını, bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamaya çalışan tarafsız bir üçüncü kişidir.

Usul hukuku bakımından arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarının doğabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir.

 

Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerin Hukuk Fakülteleri'nden mezun, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı, sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

IMG_3648_edited_edited.jpg

Arabuluculuk Uyuşmazlık Yöntemi'nin Avantajları Nelerdir?

Arabuluculuk bir yargılama süreci değil, mahkeme yargısı gibi kesin sonuç alınabilen destekli bir müzakere olduğundan; kontrolün taraflarda olması, gizli olması, ekonomik olması, kısa sürmesi, çözüm konusunda esnek ve sonuç anlamında öngörülebilir olmasını da beraberinde getirmektedir.

KONTROLLÜ

Taraflar, çözümün şekli ve sonucu üzerinde tam kontrol sahibidir. Kaybedeni yoktur; zira yargılama faaliyeti olmadığından üçüncü bir kişinin bağlayıcı kararı da söz konusu olmaz. Anlaşma ya da anlaşmama, anlaşma olursa ise bunun şartlarının ne olacağını taraflar belirler.  İstenilmeyen bir kararın alınması ve taraflara dayatılması bu nedenle mümkün olmaz. İstenildiği zaman sonlandırabilmek dahil sürecin tüm kontrolü, her zaman taraflardadır.

HIZLI

Seneler süren dava süreci yerine çok daha kısa sürede, hatta dakikalar içerisinde bir sonuç ve kazanç elde edilebilinir.​ Dava süreci ve duruşma aşamalarındaki zaman ve emek kaybından korunulur; bilinemeyen süreç ve sonucu itibariyle etki edilemeyen bağlayıcı hüküm kaygısından kurtulunulur. 

EKONOMİK

Dava sürecindeki vekaletname, harç, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler ile vekille temsil edinilmeyecekse avukatlık ücreti, dava kaybedilmesi halinde karşı vekalet ücreti gibi maddi yükümlülükler altına girilmez. 

GİZLİ

İtibar kaybetmemeyi ve mahremiyeti sağlar; zira arabuluculuk faaliyeti çerçevesindeki davet, davete cevap, bilgi, belge, kayıt, görüşme ve kararlar gizlidir, aksi kararlaştırılmadıkça paylaşılamaz; görüşmeler için hazırlanan belgeler mahkemeye sunulamaz, arabulucunun tanıklığına başvurulamaz. Mahkeme yargısında aleniyet, arabuluculuk faaliyetinde ise gizlilik esastır.

KESİN

Kesindir; zira arabuluculuk süreci sonunda anlaşılan konularda dava açılamaz. Bununla birlikte, anlaşma konusu, icra edilebilirlik şerhi ile mahkeme ilamı gibi kesin ve bağlayıcı bir sonuç doğurabilir. Bu nedenle sadece günümüze etki etmekle kalmaz, ileride maruz kalınabilinecek iddia ve taleplere karşı savunma ve güven sağlar.

ÖNGÖRÜLÜR

Öngörülebilinirdir; zira ne karar çıkacağı, nasıl sonuçlanacağı, ne kadar süreceği belirli olmayan bir bilinmezlik yerine tarafların kontrolünde bir süreç ve karar alma mekanizması işletilebilinir. Bu; kurumsal yapılar için hedefe uygun pozisyon alabilme gerçek kişiler için ise kaygı ve stresten kurtulma anlamına gelir.

ZAMANAŞIMI

Zaman anlamında avantaj sağlar; zira dava şartında arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez. Bu nedenle usul hukuku bakımından kısıtlı sürede ihtiyaç duyulabilinecek hareket kabiliyetini de tanımış olur. 

ESNEK

Tarafların üzerinde ısrarcı oldukları talepler yerine ihtiyaçlara odaklanarak; belki farkında dahi olunmayan pozisyon ve menfaatler müzakere tekniklerine hâkim arabulucu eşliğinde ortaya çıkarılıp, düşünülmeyen çözümler gündeme getirebilinir ve mahkeme yargısı kararlarına göre sınırsız sayıda ve esneklikte çözüm alternatifleri sağlayabilir.

UZLAŞI

İleriye dönüktür; zira geçmiş sorunlar yerine ileriye bakar, çözüme odaklanır; mahkeme süreci gibi ilişki zedeleyici bir süreç yerine uzlaşmaya, korunmaya değer ilişkileri gözetmeye yönelik, olası mutlak kayıp yerine taraflar için potansiyel optimum kazanç sağlamayı hedefleyen, yıkıcı değil onarıcı, negatif değil pozitif bir süreç söz konusu olur. Toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlar.  

TK Arabuluculuk Merkezi

Arabulucu nasıl belirlenir?

İhtiyari arabuluculukta arabulucu taraflarca, Arabuluculuk Sicili'nde yer alan arabuluculardan, dilenildiği şekilde seçilebilinir. Dava şartı arabuluculukta ise arabulucu iki yöntemle belirlenebilir:

Birinci yöntem olarak; dava şartı arabuluculuk kapsamına giren uyuşmazlıklara ilişkin dava açmak için, Arabulucu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları'na bildirilen listeden Adliye Arabuluculuk Bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir.

İkinci yöntem ise tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sırasında anlaşmaları hâlinde, taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucunun görevlendirilmesidir. Dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklarda bu liste dışında bir arabulucu görevlendirilemez; yani dava şartı olan arabuluculuk sürecini başlatmak için ya Arabuluculuk Bürosu'na başvurulması ya da tarafların listede yer alan bir Arabulucu üzerinde anlaşması gerekmektedir. Arabuluculuk Bürosu'ndan yapılan görevlendirmelerde tarafların seçim hakkı olmadığından yaşanılan uyuşmazlığın çözümü için tarafsız, uzman, gizlilik prensibine saygılı, müzakere tekniklerine ve iletişim becerelerine sahip bir Arabulucu'nun faaliyet gösterdiğini değerlendirmek, bu esasta emin olmak isteyen taraflarca, üzerinde anlaştıkları bir Arabulucu ile süreci sürdürmek tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde işlemler, Arabuluculuk Bürosu Sıfatıyla Görevlendirilen Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

TK Arabuluculuk Merkezi

Arabuluculuk dava hakkını olumsuz etkiler mi?

Arabulucuğa başvurmak ya da başvuruya cevap vermek tarafların dava hakkını kaybetmelerine neden olmaz, yalnızca alternatif uyuşmazlık yöntemi ile çözüm bulabilmelerine imkan sağlar.

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Taraflar, kendi istekleri ile başlattığı bu süreci yine kendi istekleri ile sona erdirip mahkemeye başvurabilir. ​

 

Dava şartı olan konularda ise dava açmanın zorunlu ön şartı olduğundan, dava açma konusunda hak kaybı yaratmamak bir yana, aksine, dava açmak hakkının kullanılabilmesini sağlar. Dava açamamak yalnızca tarafların üzerinde açıkça anlaştıkları hususları içeren imzaladıkları bir son tutanak ile sadece bu hususlar özelinde söz konusu olur. Bu; dava açmak hakkını engelleyen değil, üzerinde anlaşılan konularda dava açılmamasının hukuki güvencesi olarak, tarafların iradelerine hukuk sistemin bir sonuç atfetmesi olarak karşımıza çıkar.

IMG_0527_edited.jpg

Arabuluculuk Anlaşması bağlayıcı mıdır?

Tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları ve bunu bir tutanakla imza altına aldıkları hususlar bağlayıcıdır. 

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

TK Arabuluculuk Merkezi_edited.jpg

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri, kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli tüm konular, arabuluculuğa

uygundur. 

Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konular örneğin ceza davaları, nüfus kaydına ilişkin davalar veya çocukların velayetine ilişkin davalar arabuluculuğa uygun değildir. Bu, bu alanlarda arabuluculuğa başvurulsa ve ortak bir karar alınsa dahi hukuk sistemininin, arabuluculuğa elverişli konularda olduğu gibi, usul hukuku bakımından arabuluculuğun hukuki sonuçlarının doğmayabileceği anlamına gelmektedir. 

IMG_8569_edited.jpg

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, bir çatışmanın tarafları arasında anlaşmazlıkların mahkeme dışında giderilmesi için tarafsız bir üçüncü kişinin yardımını içeren, Türk Usul Hukuku'nun parçası bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Sonucu itibariyle mahkeme yargısı gibi bir sonuç alınabilmesine rağmen bir yargılama değil, destekli bir müzakeredir. Mahkemeler dışında gerçekleşen bir süreç olarak kabul edilir ve taraflara daha az maliyetli, daha hızlı ve daha esnek bir uzlaşma çözümü sunar.  

Untitled design-5.png

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri, kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli tüm konular, arabuluculuğa

uygundur. 

Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konular örneğin ceza davaları, nüfus kaydına ilişkin davalar veya çocukların velayetine ilişkin davalar arabuluculuğa uygun değildir. Bu, bu alanlarda arabuluculuğa başvurulsa ve ortak bir karar alınsa dahi hukuk sistemininin, arabuluculuğa elverişli konularda olduğu gibi, usul hukuku bakımından arabuluculuğun hukuki sonuçlarının doğmayabileceği anlamına gelmektedir. 

Untitled design-5.png

Arabuluculuk dava hakkını olumsuz etkiler mi?

Arabulucuğa başvurmak ya da başvuruya cevap vermek tarafların dava hakkını kaybetmelerine neden olmaz, yalnızca alternatif uyuşmazlık yöntemi ile çözüm bulabilmelerine imkan sağlar.

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Taraflar, kendi istekleri ile başlattığı bu süreci yine kendi istekleri ile sona erdirip mahkemeye başvurabilir.

Dava şartı olan konularda ise dava açmanın zorunlu ön şartı olduğundan, dava açma konusunda hak kaybı yaratmamak bir yana, aksine, dava açmak hakkının kullanılabilmesini sağlar. Dava açamamak yalnızca tarafların üzerinde açıkça anlaştıkları hususları içeren imzaladıkları bir son tutanak ile sadece bu hususlar özelinde söz konusu olur. Bu; dava açmak hakkını engelleyen değil, üzerinde anlaşılan konularda dava açılmamasının hukuki güvencesi olarak, tarafların iradelerine hukuk sistemin bir sonuç atfetmesi olarak karşımıza çıkar.

Untitled design-5.png

Arabuluculuk dava hakkını olumsuz etkiler mi?

Arabulucuğa başvurmak ya da başvuruya cevap vermek tarafların dava hakkını kaybetmelerine neden olmaz, yalnızca alternatif uyuşmazlık yöntemi ile çözüm bulabilmelerine imkan sağlar.

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Taraflar, kendi istekleri ile başlattığı bu süreci yine kendi istekleri ile sona erdirip mahkemeye başvurabilir.

Dava şartı olan konularda ise dava açmanın zorunlu ön şartı olduğundan, dava açma konusunda hak kaybı yaratmamak bir yana, aksine, dava açmak hakkının kullanılabilmesini sağlar. Dava açamamak yalnızca tarafların üzerinde açıkça anlaştıkları hususları içeren imzaladıkları bir son tutanak ile sadece bu hususlar özelinde söz konusu olur. Bu; dava açmak hakkını engelleyen değil, üzerinde anlaşılan konularda dava açılmamasının hukuki güvencesi olarak, tarafların iradelerine hukuk sistemin bir sonuç atfetmesi olarak karşımıza çıkar.

Untitled design-5.png

Arabuluculuk Anlaşması bağlayıcı mıdır?

Tarafların üzerinde anlaşmaya

vardıkları ve bunu bir tutanakla imza altına aldıkları hususlar

bağlayıcıdır. 

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

Untitled design-5.png

Arabuluculuk dava hakkını olumsuz etkiler mi?

Arabulucuğa başvurmak ya da başvuruya cevap vermek tarafların dava hakkını kaybetmelerine neden olmaz, yalnızca alternatif uyuşmazlık yöntemi ile çözüm bulabilmelerine imkan sağlar.

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Taraflar, kendi istekleri ile başlattığı bu süreci yine kendi istekleri ile sona erdirip mahkemeye başvurabilir.

Dava şartı olan konularda ise dava açmanın zorunlu ön şartı olduğundan, dava açma konusunda hak kaybı yaratmamak bir yana, aksine, dava açmak hakkının kullanılabilmesini sağlar. Dava açamamak yalnızca tarafların üzerinde açıkça anlaştıkları hususları içeren imzaladıkları bir son tutanak ile sadece bu hususlar özelinde söz konusu olur. Bu; dava açmak hakkını engelleyen değil, üzerinde anlaşılan konularda dava açılmamasının hukuki güvencesi olarak, tarafların iradelerine hukuk sistemin bir sonuç atfetmesi olarak karşımıza çıkar.

Untitled design-5.png

Arabuluculuk Uyuşmazlık Yöntemi'nin Avantajları Nelerdir?

Arabuluculuk bir yargılama süreci değil, destekli bir müzakere olduğundan; kontrolün taraflarda olması, gizli olması, ekonomik olması, kısa sürmesi, çözüm konusunda esnek

ve sonuç anlamında öngörülebilir olmasını da beraberinde getirmektedir.

   

Ekonomik ve ucuzdur; zira dava açılması gibi vekaletname, harç, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler ile vekille temsil edinilmeyecekse avukatlık ücreti, dava kaybedilmesi halinde karşı vekalet ücreti gibi maddi yükümlülükler altına girilmez. 

Hızlıdır; zira seneler süren dava süreci yerine çok daha kısa sürede bir sonuç ve kazanç elde edilebilinir.​ Dava süreci ve duruşma aşamalarındaki zaman ve emek kaybından korunulur; bilinemeyen süreç ve sonucu itibariyle etki edilemeyen bağlayıcı hüküm kaygısından kurtulunulur. 

 

Kesindir; zira arabuluculuk süreci sonunda anlaşılan konularda dava açılamaz. Bununla birlikte, anlaşma konusu, icra edilebilirlik şerhi ile mahkeme ilamı gibi kesin ve bağlayıcı bir sonuç doğurabilir. Bu nedenle sadece günümüze etki etmekle kalmaz, ileride maruz kalınabilinecek iddia ve taleplere karşı savunma ve güven sağlar.

İtibar kaybetmemeyi ve mahremiyeti sağlar; zira arabuluculuk faaliyeti çerçevesindeki davet, davete cevap, bilgi, belge, kayıt, görüşme ve kararlar gizlidir, aksi kararlaştırılmadıkça paylaşılamaz; görüşmeler için hazırlanan belgeler mahkemeye sunulamaz, arabulucunun tanıklığına başvurulamaz. Mahkeme yargısında aleniyet, arabuluculuk faaliyetinde ise gizlilik esastır.

Öngörülebilinirdir; zira ne karar çıkacağı, nasıl sonuçlanacağı, ne kadar süreceği belirli olmayan bir bilinmezlik yerine tarafların kontrolünde bir süreç ve karar alma mekanizması işletilebilinir. Bu; kurumsal yapılar için hedefe uygun pozisyon alabilme gerçek kişiler için ise kaygı ve stresten kurtulma anlamına gelir.

Uzlaşma kültürüne fayda sağlar; zira yargılayıcı pozisyonundaki üçüncü bir kişinin bağlayıcı hüküm kurmasına gerek olmaksızın tarafların anlaşması esasına dayanır. Mahkeme yargısında hakim, tahkimde hakem yargılayan, hüküm kuran pozisyonundadır ve etki edilemeyen bu kararlar bağlayıcıdır. Taraf kontrolü ve istenmeyen sonuca maruz kalmamak avantajı ise arabuluculuk faaliyetine özgüdür.

 

İleriye dönüktür; zira geçmiş sorunlar yerine ileriye bakar, çözüme odaklanırmahkeme süreci gibi ilişki zedeleyici bir süreç yerine uzlaşmaya, korunmaya değer ilişkileri gözetmeye yönelik, olası mutlak kayıp yerine taraflar için potansiyel optimum kazanç sağlamayı hedefleyen, yıkıcı değil onarıcı, negatif değil pozitif bir süreç söz konusu olur. 

 

Esnektir; zira tarafların üzerinde ısrarcı oldukları talepler yerine ihtiyaçlara odaklanarak; belki farkında dahi olunmayan pozisyon ve menfaatleri ortaya çıkarıp, düşünülmeyen çözümleri gündeme getirebilir ve mahkeme yargısı kararlarına göre sınırsız sayıda ve esneklikte çözüm alternatifleri sağlayabilir.

Kaybedeni yoktur; zira yargılama faaliyeti olmadığından üçüncü bir kişinin bağlayıcı kararı da söz konusu olmaz; anlaşma ya da anlaşmama, anlaşma olursa ise bunun şartları sadece tarafların kontrolünde olduğundan istenmeyen bir kararın alınması ve taraflara dayatılması mümkün olmaz.

Hak kaybına neden olmaz; zira süreç tamamen tarafların kontrolünde olduğundan istenildiği zaman sonlandırabilinir ve henüz anlaşmaya varılmamış ve usulüne uygun bir son tutanak ile arabulucu ile beraber imzalanıp arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurmamış tüm konularda, mahkeme yargısına başvurulmak üzere dava açılabilinir. Arabulucuğa başvurmak ya da başvuruya cevap vermek tarafların dava hakkını kaybetmelerine neden olmaz, yalnızca alternatif uyuşmazlık yöntemi ile çözüm bulabilmelerine imkan sağlar.

 

Zaman anlamında avantaj sağlar; zira dava şartında arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez. Bu nedenle bir hak kaybına uğrama ihtimali olmadığı gibi usul hukuku anlamında kısıtlı sürede ihtiyaç duyulabilinecek hareket kabiliyetini de tanımış olur.

Bazı davaları açabilmeyi sağlar; zira çeşitli konularda Arabuluculuk yöntemine başvurulması dava şartı olduğundan, ilgili konuda dava açılabilmesi yapılması gerekilen, mecburi olan bir önşarttır. 

Dava şartı arabuluculuk (zorunlu arabuluculuk) hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hangi alanlarda Dava Şartı Arabuluculuk vardır?

İş, Ticaret, Tüketici Hukuku gibi bazı genel alanlarda ve bu alanlardaki mevzuatın kapsamına giren Kira Hukuku, Sigorta Hukuku, Sağlık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyeti Hukuku gibi bazı özel alanlar için Arabuluculuk, dava şartıdır. 

WHAT PEOPLE SAY

Businessman Working in Office

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

NAME, TITLE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

TK.png

What We Do

HIZLIDIR

BRANDING

02

STORYTELLING

03

DESIGN

04

CONSULTING

TK Arabuluculuk Merkezi_edited.jpg
TK.png

Hangi alanlarda Dava Şartı Arabuluculuk vardır?

İş, Ticaret, Tüketici Hukuku gibi bazı genel alanlarda ve bu alanlardaki mevzuatın kapsamına giren Kira Hukuku, Sigorta Hukuku, Sağlık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyeti Hukuku gibi bazı özel alanlar için Arabuluculuk, dava şartıdır. 

İŞ
HUKUKU

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, 1/1/2018 tarihi itibariyle, dava şartı haline getirilmiştir.  

TİCARET
HUKUKU

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü hakkında Kanunun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.   

TÜKETİCİ
HUKUKU

7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 73/A maddesi olarak eklenen hüküm ile tüketici mahkemelerine açılacak olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda arabuluculuğu dava şartı haline getirilmiştir.   ​

GAYRİMENKUL
HUKUKU

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun ile kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda arabuluculuk dava şartı haline getirilmiştir.   ​ ​ 

TK Arabuluculuk Merkezi
Untitled design-5.png

Arabuluculuk Uyuşmazlık Yöntemi'nin Avantajları Nelerdir?

Tarafsız bir üçüncü kişi tarafın yardımını içeren bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Arabuluculuk bir yargılama süreci değil, destekli bir müzakere olduğundan; kontrolün taraflarda olması, gizli olması, ekonomik olması, kısa sürmesi, çözüm konusunda esnek

ve sonuç anlamında öngörülebilir olmasını da beraberinde getirmektedir.

   

Ekonomik ve ucuzdur; zira dava açılması gibi vekaletname, harç, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler ile vekille temsil edinilmeyecekse avukatlık ücreti, dava kaybedilmesi halinde karşı vekalet ücreti gibi maddi yükümlülükler altına girilmez. 

Hızlıdır; zira seneler süren dava süreci yerine çok daha kısa sürede bir sonuç ve kazanç elde edilebilinir.​ Dava süreci ve duruşma aşamalarındaki zaman ve emek kaybından korunulur; bilinemeyen süreç ve sonucu itibariyle etki edilemeyen bağlayıcı hüküm kaygısından kurtulunulur. 

 

Kesindir; zira arabuluculuk süreci sonunda anlaşılan konularda dava açılamaz. Bununla birlikte, anlaşma konusu, icra edilebilirlik şerhi ile mahkeme ilamı gibi kesin ve bağlayıcı bir sonuç doğurabilir. Bu nedenle sadece günümüze etki etmekle kalmaz, ileride maruz kalınabilinecek iddia ve taleplere karşı savunma ve güven sağlar.

İtibar kaybetmemeyi ve mahremiyeti sağlar; zira arabuluculuk faaliyeti çerçevesindeki davet, davete cevap, bilgi, belge, kayıt, görüşme ve kararlar gizlidir, aksi kararlaştırılmadıkça paylaşılamaz; görüşmeler için hazırlanan belgeler mahkemeye sunulamaz, arabulucunun tanıklığına başvurulamaz. Mahkeme yargısında aleniyet, arabuluculuk faaliyetinde ise gizlilik esastır.

Öngörülebilinirdir; zira ne karar çıkacağı, nasıl sonuçlanacağı, ne kadar süreceği belirli olmayan bir bilinmezlik yerine tarafların kontrolünde bir süreç ve karar alma mekanizması işletilebilinir. Bu; kurumsal yapılar için hedefe uygun pozisyon alabilme gerçek kişiler için ise kaygı ve stresten kurtulma anlamına gelir.

Uzlaşma kültürüne fayda sağlar; zira yargılayıcı pozisyonundaki üçüncü bir kişinin bağlayıcı hüküm kurmasına gerek olmaksızın tarafların anlaşması esasına dayanır. Mahkeme yargısında hakim, tahkimde hakem yargılayan, hüküm kuran pozisyonundadır ve etki edilemeyen bu kararlar bağlayıcıdır. Taraf kontrolü ve istenmeyen sonuca maruz kalmamak avantajı ise arabuluculuk faaliyetine özgüdür.

 

İleriye dönüktür; zira geçmiş sorunlar yerine ileriye bakar, çözüme odaklanırmahkeme süreci gibi ilişki zedeleyici bir süreç yerine uzlaşmaya, korunmaya değer ilişkileri gözetmeye yönelik, olası mutlak kayıp yerine taraflar için potansiyel optimum kazanç sağlamayı hedefleyen, yıkıcı değil onarıcı, negatif değil pozitif bir süreç söz konusu olur. 

 

Esnektir; zira tarafların üzerinde ısrarcı oldukları talepler yerine ihtiyaçlara odaklanarak; belki farkında dahi olunmayan pozisyon ve menfaatleri ortaya çıkarıp, düşünülmeyen çözümleri gündeme getirebilir ve mahkeme yargısı kararlarına göre sınırsız sayıda ve esneklikte çözüm alternatifleri sağlayabilir.

Kaybedeni yoktur; zira yargılama faaliyeti olmadığından üçüncü bir kişinin bağlayıcı kararı da söz konusu olmaz; anlaşma ya da anlaşmama, anlaşma olursa ise bunun şartları sadece tarafların kontrolünde olduğundan istenmeyen bir kararın alınması ve taraflara dayatılması mümkün olmaz.

Hak kaybına neden olmaz; zira süreç tamamen tarafların kontrolünde olduğundan istenildiği zaman sonlandırabilinir ve henüz anlaşmaya varılmamış ve usulüne uygun bir son tutanak ile arabulucu ile beraber imzalanıp arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurmamış tüm konularda, mahkeme yargısına başvurulmak üzere dava açılabilinir. Arabulucuğa başvurmak ya da başvuruya cevap vermek tarafların dava hakkını kaybetmelerine neden olmaz, yalnızca alternatif uyuşmazlık yöntemi ile çözüm bulabilmelerine imkan sağlar.

 

Zaman anlamında avantaj sağlar; zira dava şartında arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez. Bu nedenle bir hak kaybına uğrama ihtimali olmadığı gibi usul hukuku anlamında kısıtlı sürede ihtiyaç duyulabilinecek hareket kabiliyetini de tanımış olur.

Bazı davaları açabilmeyi sağlar; zira çeşitli konularda Arabuluculuk yöntemine başvurulması dava şartı olduğundan, ilgili konuda dava açılabilmesi yapılması gerekilen, mecburi olan bir önşarttır. 

Dava şartı arabuluculuk (zorunlu arabuluculuk) hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Untitled design-5.png

Arabulucu kimdir?

Tarafsız bir üçüncü kişi tarafın yardımını içeren bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Edit this paragraph to highlight a specific service or feature you offer. Click "Edit Text" to begin editing the content and make it your own.

Usul hukuku bakımından arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

Usul hukuku bakımından arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

Untitled design-5.png

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, bir çatışmanın tarafları arasında anlaşmazlıkların mahkeme dışında giderilmesi için tarafsız bir üçüncü tarafın yardımını içeren bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Edit this paragraph to highlight a specific service or feature you offer. Click "Edit Text" to begin editing the content and make it your own.

Sonucu itibariyle mahkeme yargısı gibi bir sonuç alınabilmesine rağmen bir yargılama değil, destekli bir m

Usul hukuku bakımından arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

Untitled design-5.png

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, bir çatışmanın tarafları arasında anlaşmazlıkların mahkeme dışında giderilmesi için tarafsız bir üçüncü tarafın yardımını içeren bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Edit this paragraph to highlight a specific service or feature you offer. Click "Edit Text" to begin editing the content and make it your own.

Sonucu itibariyle mahkeme yargısı gibi bir sonuç alınabilmesine rağmen bir yargılama değil, destekli bir m

Usul hukuku bakımından arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

Untitled design-5.png

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, bir çatışmanın tarafları arasında anlaşmazlıkların mahkeme dışında giderilmesi için tarafsız bir üçüncü tarafın yardımını içeren bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Edit this paragraph to highlight a specific service or feature you offer. Click "Edit Text" to begin editing the content and make it your own.

Sonucu itibariyle mahkeme yargısı gibi bir sonuç alınabilmesine rağmen bir yargılama değil, destekli bir m

Usul hukuku bakımından arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

TK.png

What We Do

HIZLIDIR

BRANDING

02

STORYTELLING

03

DESIGN

04

CONSULTING

TK Arabuluculuk Merkezi_edited.jpg
TK Arabuluculuk Merkezi_edited.jpg

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.

 

Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, bir çatışmanın tarafları arasında anlaşmazlıkların mahkeme dışında giderilmesi için tarafsız bir üçüncü tarafın yardımını içeren bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Page Title

Mahkeme kararı gibi sonuç doğurabilmesine rağmen mahkeme yargısına göre oldukça

ekonomik, hızlı ve gizli olan süreç, tamamen

tarafların kontrolündedir.

Sonucu itibariyle mahkeme yargısı gibi bir sonuç alınabilmesine rağmen bir yargılama değil, destekli bir müzakere sürecidir. olan ve usul hukuku anlamında arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, bir çatışmanın tarafları arasında anlaşmazlıkların mahkeme dışında giderilmesi için tarafsız bir üçüncü tarafın yardımını içeren bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Page Title

Mahkeme kararı gibi sonuç doğurabilmesine rağmen mahkeme yargısına göre oldukça

ekonomik, hızlı ve gizli olan süreç, tamamen

tarafların kontrolündedir.

Sonucu itibariyle mahkeme yargısı gibi bir sonuç alınabilmesine rağmen bir yargılama değil, destekli bir müzakere sürecidir. olan ve usul hukuku anlamında arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Arabuluculuk; kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin hakemliğinde, uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesi esasına dayanır.

 

Destekli bir müzakere süreci olan ve usul hukuku anlamında arabuluculuk faaliyetinin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için hakemliğinde uyuşmazlığın çözüldüğü bu üçüncü kişinin, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı bir arabulucu olması gerekir. Arabulucu; ilgili Arabuluculuk eğitimlerini tamamlamış, merkezi sınavda başarılı olmuş, mesleğinde en az 5 yıl kıdemli, üniversitelerden Hukuk Fakültesi mezunu, Adalet Bakanlığı'nın Arabulucular Siciline kayıtlı ve sicil numarasına sahip, meslek kurallarına uymakla yükümlü ve yaptırımlarına bağlı olan gerçek kişilerdir.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page